☰ Menu
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 21.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kolejność załatwiania spraw

Kolejność załatwiania spraw w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Poznaniu odbywa się z zachowaniem terminów określonych w przepisach ustawy z dnia 14.06.2004r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

(wyciąg)

....

Art. 35

§ 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

§ 4. Organy wyższego stopnia mogą określić rodzaje spraw, które załatwiane są w terminach krótszych niż określone w § 3.

§ 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

(....)

Wytworzył:
dr n.farm. Kazimierz Jakubiec
Udostępnił:
Czech Krzysztof
(2006-07-26 13:04:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Czech Krzysztof
(2006-07-26 13:06:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 865379