☰ Menu
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 21.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dane

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z nagrywaniem rozmów telefonicznych prowadzonych na terenie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 5, 61-285 Poznań, tel. 61 875 95 75, mail: wif-sekretariat@poznan.uw.gov.pl. W sprawach związanych z danymi osobowymi mogą się Państwo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Poznaniu pod adresem: iodwwif@poznan.uw.gov.pl,  tel. 61 875 95 75 lub pisemnie na adres: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu, 61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym w administracji publicznej np. korupcji oraz zapewnienia właściwej realizacji zadań organu, w tym obsługi petenta. Powyższe cele stanowią prawnie realizowane przez Administratora danych interesy, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679. Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne jeśli rozmowa telefoniczna dotyczy realizacji zadań organu np. udzielenia informacji o etapie postępowania administracyjnego. Dane osobowe będą przechowywane  w zależności od wielkości zapisanych danych – do ich nadpisania, nie dłużej jednak niż trzy miesiące od dnia nagrania chyba, że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator danych powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wówczas termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom, którymi będą podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora danych na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu 2016/679, przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

Nagrywanie rozmów telefonicznych nie jest prowadzone w delegaturach Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu tj. w Delegaturze w Kaliszu i Delegaturze w Koninie oraz w Laboratorium Kontroli Jakości Leków.


Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 5
tel. 61 875 95 75
fax.: 61 875 95 87
wif-sekretariat@poznan.uw.gov.pl
 

Radca Prawny wew. 204
Inspektorzy Farmaceutyczni wew. 205, 209, 210, 211, 212
Główny Księgowy wew. 201
Księgowy / Sprawy pracownicze wew.  203

 


Elektroniczna skrzynka podawcza

epuap2

5d2jen59fj/skrytka

 


Inspektor Ochrony Danych

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
Marek Czechowski
ul. Szwajcarska 5
61-285 Poznań
tel. 61 875 95 75

iodwwif@poznan.uw.gov.pl


Delegatura w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Kolegialna 4
tel./fax.: 62 767 50 49
tel./fax.: 62 757 26 82
wif-kalisz@poznan.uw.gov.pl
 


Delegatura w Koninie
62-510 Konin, al. 1 Maja 7
tel. 63 245 58 15
fax.: 63 246 54 51
wif-konin@poznan.uw.gov.pl

 


Laboratorium Kontroli Jakości Leków
61-048 Poznań, ul. Nowogrodzka 36
tel. 61 870 80 83,
fax.: 61 870 80 89
wif-laboratorium@poznan.uw.gov.pl
 


 

Wytworzył:
dr n.farm. Grzegorz Pakulski
Udostępnił:
Czech Krzysztof
(2003-09-06 14:27:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Czech Krzysztof
(2006-09-22 13:49:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 865379