☰ Menu
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 21.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO dotycząca zamówień wyłączonych z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

W myśl art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 5, 61-285 Poznań, tel. 61 875 95 75, mail: wif-sekretariat@poznan.uw.gov.pl. W sprawach związanych z danymi osobowymi mogą się Państwo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Poznaniu pod adresem: iodwwif@poznan.uw.gov.pl,  tel. 61 875 95 75 lub pisemnie na adres: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu, 61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 5.  Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja działań niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy oraz rozliczenia finansowo-księgowe. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmują zwłaszcza dane identyfikacyjne, adresowe oraz dotyczące konta bankowego. Dane osobowe pochodzą od Państwa albo z publicznie dostępnych źródeł. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami określającymi zasady postępowania z materiałem archiwalnym oraz dokumentacją niearchiwalną w archiwach zakładowych organów zespolonej administracji rządowej w województwie. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom, którymi będą podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora danych na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na warunkach określonych w Rozporządzeniu 2016/679, przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

Wytworzył:
dr n. farm. Grzegorz Pakulski
Udostępnił:
Czech Krzysztof
(2019-04-30 08:31:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Czech Krzysztof
(2021-03-31 14:37:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 865379