☰ Menu
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 21.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z działalnością Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu

W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 5, 61-285 Poznań, tel. 61 875 95 75, mail: wif-sekretariat@poznan.uw.gov.pl
2.    W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Panem Markiem Czechowskim - Inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Poznaniu pod adresem:
iodwwif@poznan.uw.gov.pl,  tel. 61 875 95 75 lub pisemnie na adres: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu, 61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 5.
3.    Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przetwarza dane osobowe gdy:
      1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
      2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
      3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
      4) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
      5) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4.    W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
       a.    podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
       b.    podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu administratora danych na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
7.    W związku z przetwarzaniem przez administratora danych przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy przepisów dotyczących archiwizacji).
8.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
9.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
       a.    warunkiem prowadzenia sprawy w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Poznaniu i wynika z przepisów prawa;
       b.    dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Poznaniu.
10.    Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 

Aktualna lista podmiotów przetwarzających jest dostępna u Inspektora Ochrony Danych.

Zgodnie z art. 14 ust. 5 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  obowiązek informacyjny w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą  nie ma zastosowania gdy pozyskiwanie lub ujawnianie jest wyraźnie uregulowane prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, przewidującym odpowiednie środki chroniące prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą.

 

 

Wytworzył:
dr n. farm. Grzegorz Pakulski
Udostępnił:
Czech Krzysztof
(2018-05-24 14:06:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Czech Krzysztof
(2019-10-08 10:04:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 865379