Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
Herb Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu

Poniedziałek 16.07.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Oferty pracy

 

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
Ogłoszenie o naborze nr 16091 z dnia 03.10.2017 r.

wymiar etatu: 1
stanowisko: 1

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny księgowy

do spraw: Obsługa Finansowo-Księgowa Inspektoratu

Dział Finansowo-Księgowy

Miejsce wykonywania pracy:

Poznań

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
ul. Szwajcarska 5
61-285 Poznań

WARUNKI PRACY

Praca biurowa w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu.
Praca biurowa z wykorzystaniem zestawu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz innym sprzętem biurowym.
Miejsce pracy w urzędzie zlokalizowane jest w budynku przy ul. Szwajcarskiej 5 w Poznaniu, na II piętrze bez dostępu do windy osobowej. Wejście możliwe klatką schodową o szerokości 160 cm po schodach z poręczami . W budynku pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Praca na stanowisku wiąże się z codzienną obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie całokształtu rachunkowości jednostki zgodnie z obowiazującymi przepisami i zasadami, polegające na zorganizowaniu, sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający własciwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki, bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości i sprawozdawczości umożliwiające prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji.
 • Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie obowiązującymi zasadmi, polegające na wykonywaniu dyspozycji środkami finansowymi, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, prowadzenie gospodarki środkami pozabudżetowymi będącymi w posiadaniu jednostki, zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę, przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej zgodnie z planem finansowym jednostki.
 • Analizowanie wykorzystania środków finansowych w celu zapewnienia racjonalnej i prawidłowej gospodarki środkami finansowymi jednostki.
 • Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości takich jak: zakładowy plan kont i polityka rachunkowości zawierająca (instrukcję kasową, instrukcję inwentaryzacyjną, instrukcję obiegu dokumentów)w celu prawidłowej działalnosci jednostki.
 • Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej (wstepnej, bieżącej i następnej)w zakresie powierzonych obowiązków, wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych oraz ich, zmian, bieżącej kontroli dokumentów pod wzglegem formalnym i rachunkowym, następnej kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowań w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej jednostki, zgodnej z planem finansowym.
 • Sporządzanie projektów planów dochodów i wydatków budżetowych na okres 1 roku oraz planów trzyletnich w celu zapewnienia środków finansowych dla jednostki.
 • Sporządzanie planów zamówień publicznych na podstawie danych otrzymanych od pracowników realizujących zamówienia publiczne w celu prawidłowej i zgodnej z ustawą prawa zamówień publicznych realizacji zadań dotycząchych zakupów w jednostce.
 • Nadzór i koordynacja pracy podległego pracownika w celu prawidłowego i terminowego wykonywania zadań.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe.
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata pracy w księgowości . Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych. Dobra znajomość zagadnień związanych z pracą w księgowości. Umiejętność pracy w zespole. Umiejętność analitycznego myślenia. Asertywność. Umiejętność negocjacji. Umiejętność prognozowania, koordynowania, rozwiązywania problemów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: praca w jednostce budżetowej.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 13.10.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
  ul. Szwajcarska 5
  61-285 Poznań

  mail: wif-sekretariat@poznan.uw.gov.pl

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Przy składaniu dokumentów prosimy o powołanie się na numer ogłoszenia.
Dokumenty, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu winny zwierać datę oraz czytelny, własnoręczny podpis kandydata.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie kolejnego etapu selekcji.
Etapy naboru:
1) weryfikacja aplikacji pod kątem spełniania wymagań formalnych,
2) sprawdzian z wiedzy,
3) rozmowa kwalifikacyjna.
Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 61 875 95 75 w. 203

Wynagrodzenie zasadnicze 4.244,62 zł + dodatek stażowy.

 


Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
Ogłoszenie o naborze nr 8214 z dnia 08.02.2017 r.

wymiar etatu: 1
stanowisko: 1

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny księgowy

do spraw: Obsługa Finansowo-Księgowa Inspektoratu

Dział Finansowo-Księgowy

Miejsce wykonywania pracy:

Poznań

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
ul. Szwajcarska 5
61-285 Poznań

WARUNKI PRACY

Praca biurowa w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu.
Praca biurowa z wykorzystaniem zestawu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz innym sprzętem biurowym.
Miejsce pracy w urzędzie zlokalizowane jest w budynku przy ul. Szwajcarskiej 5 w Poznaniu, na II piętrze bez dostępu do windy osobowej. Wejście możliwe klatką schodową o szerokości 160 cm po schodach z poręczami . W budynku pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Praca na stanowisku wiąże się z codzienną obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie.

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie całokształtu rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające na zorganizowaniu, sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki, bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości i sprawozdawczości umożliwiające prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji.
 • Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie obowiązującymi zasadami, polegające na wykonywaniu dyspozycji środkami finansowymi, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, prowadzenie gospodarki środkami pozabudżetowymi będącymi w posiadaniu jednostki, zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę, przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej zgodnie z planem finansowym jednostki.
 • Analizowanie wykorzystania środków finansowych w celu zapewnienia racjonalnej i prawidłowej gospodarki środkami finansowymi jednostki.
 • Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości takich jak: zakładowy plan kont i polityka rachunkowości zawierająca (instrukcję kasową, instrukcję inwentaryzacyjną, instrukcję obiegu dokumentów)w celu prawidłowej działalności jednostki.
 • Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej (wstępnej, bieżącej i następnej)w zakresie powierzonych obowiązków, wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych oraz ich, zmian, bieżącej kontroli dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym, następnej kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowań w celu zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej jednostki, zgodnej z planem finansowym.
 • Sporządzanie projektów planów dochodów i wydatków budżetowych na okres 1 roku oraz planów trzyletnich w celu zapewnienia środków finansowych dla jednostki.
 • Sporządzanie planów zamówień publicznych na podstawie danych otrzymanych od pracowników realizujących zamówienia publiczne w celu prawidłowej i zgodnej z ustawą prawa zamówień publicznych realizacji zadań dotyczących zakupów w jednostce.
 • Nadzór i koordynacja pracy podległego pracownika w celu prawidłowego i terminowego wykonywania zadań.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe.
 • doświadczenie zawodowe: 3 lata pracy w księgowości . Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych. Dobra znajomość zagadnień związanych z pracą w księgowości. Umiejętność kierowania pracą zespołu. Umiejętność analitycznego myślenia. Asertywność. Umiejętność negocjacji. Umiejętność prognozowania, koordynowania, rozwiązywania problemów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: praca w jednostce budżetowej.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 28.02.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
  ul. Szwajcarska 5
  61-285 Poznań

  mail: sekretariat@poznan.uw.gov.pl

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Przy składaniu dokumentów prosimy o powołanie się na numer ogłoszenia.
Dokumenty, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu winny zwierać datę oraz czytelny, własnoręczny podpis kandydata.
Kandydaci spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie kolejnego etapu selekcji.
Etapy naboru:
1) weryfikacja aplikacji pod kątem spełniania wymagań formalnych,
2) sprawdzian z wiedzy,
3) rozmowa kwalifikacyjna.
Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 61 875 95 75 w. 203

 


Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
Ogłoszenie o naborze nr 4552 z dnia 18.10.2016 r.

wymiar etatu: 1
stanowisko: 1

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor farmaceutyczny

Dział Nadzoru

Miejsce wykonywania pracy:

Poznań i teren woj. wielkopolskiego

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
ul. Szwajcarska 5
61-285 Poznań

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu oraz w terenie – w siedzibach kontrolowanych podmiotów na terenie województwa wielkopolskiego.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: miejsce pracy w urzędzie zlokalizowane jest w budynku przy ul. Szwajcarskiej 5 w Poznaniu, na II piętrze, bez dostępu do windy osobowej. Wejście możliwe klatką schodową o szerokości 160 cm po schodach z poręczami. W budynku pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Praca na stanowisku wiąże się z codzienną obsługą komputera, urządzeń biurowych i prowadzeniem samochodu służbowego.


 

ZAKRES ZADAŃ

 • Wykonuje czynności kontrolne w zakresie sprawowania nadzoru nad jakością produktów leczniczych i wyrobów medycznych i ich obrotem oraz obrotem innych produktów będących w ofercie nadzorowanych jednostek.
 • Wykonuje czynności związane z nadzorem nad obrotem środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kat.1.
 • Pobiera próby produktów leczniczych do badań jakościowych.
 • Prowadzi postępowanie wyjaśniające w przypadku otrzymania zgłoszenia podejrzenia wady jakościowej produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.
 • Ocenia przygotowanie lokalu apteki, lokalu punktu aptecznego w zakresie zgodności z projektem będącym załącznikiem do wniosku o wydanie zezwolenia uprawniającego do prowadzenia apteki, punktu aptecznego.
 • Ocenia działalność apteki w zakresie reklamy.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe farmaceutyczne
 • staż pracy: 5 lat pięcioletni staż pracy w zawodzie farmaceuty
 • znajomość ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, aktów wykonawczych do wymienionych ustaw, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej,
 • prawo wykonywania zawodu farmaceuty
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera, znajomość pakietów biurowych (Ms Office), Internetu
 • Umiejętności: analityczne, podejmowania decyzji, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, skutecznego komunikowania się.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu farmaceuty.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie kandydata/kandydatki że z chwilą podjęcia zatrudnienia nie będzie prowadził/prowadziła działalności gospodarczej podlegającej nadzorowi inspekcji farmaceutycznej.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31.10.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
  ul. Szwajcarska 5
  61-285 Poznań

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Przy składaniu dokumentów prosimy o powołanie się na numer ogłoszenia.
Dokumenty, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu winny zawierać datę oraz czytelny, własnoręczny podpis kandydata.
Wynagrodzenie na stanowisku inspektora farmaceutycznego składa się z :
- wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 3.504,08 zł
- dodatku stażowego
Kandydaci spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie kolejnego etapu selekcji.
Etapy naboru:
1) weryfikacja aplikacji pod kątem spełnienia wymagań formalnych
2) sprawdzian wiedzy
3) rozmowa kwalifikacyjna
Dodatkowe informacje udzielane są pod nr 61 8759575 wewn. 203

 
DODATKOWE:

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

 • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
 • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
 • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

  


Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
Ogłoszenie o naborze nr 840 z dnia 24.06.2016 r.

wymiar etatu: 1
stanowisko: 1

Zastępstwo: Ogłoszenia o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy asystent laboratorium

Laboratorium Kontroli Jakości Leków - Pracownia Analityki Farmaceutycznej

Miejsce wykonywania pracy:

Poznań

Laboratorium Kontroli Jakości Leków
ul. Nowogrodzka 36
61-048 Poznań

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
ul. Szwajcarska 5
61-285 Poznań

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca laboratoryjna w godzinach 7:30 - 15:30
- praca z odczynnikami chemicznymi
- praca przy komputerze przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
Narzędzia i materiały pracy:
- komputer, urządzenia elektroniczne dydaktyczne oraz pomiarowe i specjalistyczne.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- budynek laboratorium (3 kondygnacje) nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych - brak windy i podjazdów dla wózków inwalidzkich.
- pomieszczenia higieniczno sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych


ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie badań laboratoryjnych próbek produktów leczniczych i wyrobów medycznych w celu kontroli ich jakości
 • opracowywanie i autoryzacja wyników z przeprowadzonych badań jakościowych
 • prowadzanie dokumentacji z badań, analiza otrzymywanych wyników w celu doboru metod analitycznych,
 • nadzorowanie specjalistycznego wyposażenia badawczo-pomiarowego w zakresie prawidłowej obsługi oraz kontroli metrologicznej. Gospodarka odczynnikami chemicznymi i materiałami odniesienia (wzorcami),
 • opracowywanie metod badawczych wraz z prowadzeniem i dokumentowaniem ich walidacji,
 • utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania funkcjonującego w laboratorium.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe - farmaceutyczne lub chemiczne; mające zastosowanie w laboratorium analityki farmaceutycznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie w pracy w laboratorium na podobnym stanowisku
 • znajomość obsługi komputera oraz biurowych aplikacji komputerowych: Word, Excel,
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca rozumienie norm i dokumentacji badawczej
 • znajomość systemu zarządzania wg PN-EN ISO 17025:2005
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizowania i planowania pracy oraz podejmowania decyzji,
 • zdolność analitycznego myślenia, dyspozycyjność, staranność, rzetelność i odporność na stres.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie zaświadczeń ukończenia kursów i szkoleń.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 08.07.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
  ul. Szwajcarska 5
  61-285 Poznań

  wif-sekretariat@poznan.uw.gov.pl

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
- oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie (przesyłane elektronicznie - zeskanowane),

- Metody/techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna.

- ocena wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów określonych w części ogłoszenia „Wymagane dokumenty i oświadczenia”. Kompletna oferta obejmuje wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia (w przypadku wysyłania oferty na pocztę e-mailową - oferty zeskanowane z podpisem)

- złożone dokumenty nie będą zwracane.

- kandydaci, którzy pozytywnie przeszli etap analizy formalnej oraz merytorycznej (w zakresie wymogów pożądanych), określonych w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o kolejnym etapie rekrutacji.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną,

DODATKOWE:

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

 • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
 • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
 • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

 

 

 

 

 


 • Ogłoszenie nr: 179026
 • Data ukazania się ogłoszenia: 18 marca 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu

 • Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent prawny
 • do spraw prawnych
 • umowa o pracę

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

 • Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  w Poznaniu
  ul. Szwajcarska 5
  61-285 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych,
 • Przygotowanie projektów decyzji administracyjnych i postanowień oraz wezwań i innych pism procesowych organu,
 • Udzielanie informacji prawnych na temat obowiązujących przepisów w sprawach dotyczących inspektoratu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 • Czynności merytoryczne i typowe prace administracyjno-biurowe.
  Pracownik przez większość czasu pracy wypełnia czynności wykorzystując sprzęt komputerowy, w tym użytkuje monitor ekranowy powyżej 4 godzin na dobę a także porusza się pol terenie urzędu w celu przekazywania lub odbierania dokumentów, nad którymi pracuje. Przy wykonywaniu pracy na tym stanowisku wykorzystuje również kserokopiarkę, drukarkę, telefon i inny sprzęt techniki biurowej . Stanowisko pracy wyposażone jest w biurko i krzesło. Sprzęt dostosowany jest do wymagań jaki powinien spełniać na takich stanowiskach pracy. Parametry środowiska pracy w normie.
  Stres typowy związany z obsługą klientów zewnętrznych. Wymagana komunikatywność.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Urząd znajduje się na II piętrze budynku czteropiętrowego.
  Wejście możliwe klatką schodową o szerokości 160 cm po schodach z poręczami. W budynku pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Prawo Farmaceutyczne,
  • znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  • znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
  • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Legalis).

wymagania dodatkowe

 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność współpracy,
 • umiejętność wykonywania czynności techniczno-biurowych (kserowanie, skanowanie materiałów oraz archiwizacja.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

 • 29-03-2016

Miejsce składania dokumentów:

 • Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
  Szwajcarska 5
  61-285 Poznań

  wif-sekretariat@poznan.uw.gov.pl

Inne informacje:

Przy składaniu dokumentów proszę o powołanie się na nr ogłoszenia.
Dokumenty, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu winny zawierać datę oraz czytelny, własnoręczny podpis kandydata.
Wynagrodzenie na stanowisku referenta prawnego składa się z :
- wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 2.801,39 zł brutto
- dodatku stażowego

 


 • Ogłoszenie nr: 179027
 • Data ukazania się ogłoszenia: 18 marca 2016 r.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu

 • Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw administracji i obsługi sekretariatu
 • umowa o pracę

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

 • Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  w Poznaniu
  ul. Szwajcarska 5
  61-285 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie bieżącej korespondencji,
 • Nadzór nad obiegiem dokumentów,
 • Współpraca z działami organizacyjnymi inspektoratu,
 • Udzielanie informacji interesantom,
 • Sporządzanie projektów pism i ich powielanie,
 • Prowadzenie wymaganych prawem rejestrów,
 • Wykonywanie czynności zleconych przez przełożonych wynikających z realizowanych zadań,
 • Wykonywanie prac administracyjno-biurowych, archiwizacyjnych oraz dbałość o sprawne funkcjonowanie inspektoratu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 • Typowe prace administracyjno-biurowe oraz merytoryczne.
  Pracownik przez większość czasu pracy wypełnia czynności wykorzystując sprzęt komputerowy, w tym użytkuje monitor ekranowy powyżej 4 godzin na dobę a także porusza się pol terenie urzędu w celu przekazywania lub odbierania dokumentów, nad którymi pracuje. Przy wykonywaniu pracy na tym stanowisku wykorzystuje również kserokopiarkę, drukarkę, telefon i inny sprzęt techniki biurowej . Stanowisko pracy wyposażone jest w biurko i krzesło. Sprzęt dostosowany jest do wymagań jaki powinien spełniać na takich stanowiskach pracy. Parametry środowiska pracy w normie.
  Stres typowy związany z obsługą klientów zewnętrznych. Wymagana komunikatywność.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Urząd znajduje się na II piętrze budynku czteropiętrowego.
  Wejście możliwe klatką schodową o szerokości 160 cm po schodach z poręczami. W budynku pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość prawa odnośnie instrukcji kancelaryjnej i opłacie skarbowej,
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Internet) oraz umiejętność szybkiego pisania
  • obsługa urządzeń biurowych,
  • bardzo dobra organizacja pracy własnej i umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność współpracy,
 • umiejętność wykonywania czynności techniczno-biurowych (kserowanie, skanowanie materiałów oraz archiwizacja.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

 • 29-03-2016

Miejsce składania dokumentów:

 • Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
  Szwajcarska 5
  61-285 Poznań

  wif-sekretariat@poznan.uw.gov.pl

Inne informacje:

Przy składaniu dokumentów proszę o powołanie się na nr ogłoszenia.
Dokumenty, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu winny zawierać datę oraz czytelny, własnoręczny podpis kandydata.
Wynagrodzenie na stanowisku referenta ds.administracji i obsługi sekretariatu składa się z :
- wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 2.601,45 zł brutto
- dodatku stażowego

Wytworzył:
dr n.farm. Grzegorz Pakulski
(2015-05-22)
Udostępnił:
Krzysztof Czech
(2006-07-26 13:17:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Czech
(2017-10-03 08:20:53)
 
 
ilość odwiedzin: 673674

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X